Zawiadomienie o rekrutacji

Zawiadomienie o rekrutacji

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Liszkach informuje, że w dniach od 24.02 do 06.03.2020 roku, do godz. 1500 przeprowadzana będzie rekrutacja dzieci do klas I na rok szkolny 2020/2021 zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Wobec powyższego uprzejmie prosimy rodziców/prawnych opiekunów o złożenie w sekretariacie placówki wypełnionego zgłoszenia dziecka do szkoły, w godzinach pracy sekretariatu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 745-915 i 1200-1400.
Zgłoszenia  oraz wnioski dotyczące przyjęcia dziecka do klasy I można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony szkoły: www.spliszki.pl (zakładka Rekrutacja)

Niedotrzymanie powyższego terminu spowoduje nieumieszczenie dziecka na liście uczniów Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Liszkach w roku szkolnym 2020/2021.

Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci zamieszkujących w obwodzie naszej szkoły, w przypadku wyboru innej szkoły podstawowej, mają obowiązek poinformować, do której szkoły dziecko będzie uczęszczało.