Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

  • Home
  • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

17.05.2021 – 21.06. 2021 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (z wyjątkiem szkół wymienionych poniżej)
17.05.2021 – 31.05.2021 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych
25.06.2021 – 14.07.2021 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty – zaświadczenia będą wydawane 9 lipca
22.07.2021 Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
23.07.2021 – 30.07.2021 Złożenie potwierdzenia woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

  • W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
  • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

02.08.2021 Podanie do wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty

Terminy rekrutacji uzupełniającej znaleźć można na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie – poniżej linki do stron

https://kuratorium.krakow.pl/terminy-postepowania-rekrutacyjnego-do-klas-pierwszych-szkol-ponadpodstawowych-i-klas-wstepnych-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2021-2022/

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

Skip to content